อิฐบล็อก

อิฐบล็อกชนิดธรรมดาและชนิดมีมอก. ขนาดความหนา 7 / 9 / 14 เซนติเมตร